Opieka medyczna dla Cudzoziemców

PETRA MEDICA Sp. z o.o.  jest podmiotem odpowiedzialnym za organizację systemu zabezpieczenia opieki medycznej dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy na terytorium RP zgodnie z Umową  nr 570/UDSC/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku, zawartą z Urzędem do Spraw Cudzoziemców realizowaną od lipca 2015 roku. 

Bezpłatna opieka medyczna przysługuje cudzoziemcom ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, którzy zarejestrowali się w Departamencie Pomocy Socjalnej, niezależnie od tego czy mieszkają w środku dla cudzoziemców, czy poza ośrodkiem. Świadczenia opieki zdrowotnej koordynowane przez Petra Medica obejmują:

  • opiekę medyczna w ośrodkach recepcyjnych, w tym organizację i obsługę tzw. filtra epidemiologicznego, zapewniającego realizację świadczeń w zakresie wczesnego wykrywania, diagnostyki i kierowania na leczenie gruźlicy, chorób zakaźnych, wenerycznych i pasożytniczych;
  • opiekę medyczną w ośrodkach pobytowych, poprzez prowadzenie na ich terenie punktów medycznych, w których realizowane są świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz opieki psychologicznej;
  • opiekę medyczną dla cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy a zamieszkujących poza ośrodkiem w oparciu o zasoby własne oraz sieć placówek partnerskich.

Zakres opieki medycznej

Świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Opieka realizowana jest na terenie ambulatoriów, w których pomocy medycznej udzielają lekarz oraz pielęgniarka Petra Medica Sp. z o.o.

Specjalistyczne badania i konsultacje

W przypadku wskazań medycznych, decyzją lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, chorzy są kierowani na konsultacje i badania specjalistyczne. Usługi specjalistyczne wykonywane są w Centrach Medycznych Petra Medica lub w innych podmiotach leczniczych, związanych umową lub w ramach obowiązujących zasad realizacji  usług medycznych finansowanych ze środków publicznych.

Opieka stomatologiczna

Cudzoziemcy korzystają z opieki dentystycznej w gabinetach stomatologicznych, z którymi Petra Medica Sp. z o.o. podpisała umowy na realizację świadczeń.

Pomoc psychologiczna

W ośrodkach dla cudzoziemców rozwinięty jest system opieki psychologicznej. Pomoc psychologiczna zapewniona jest lokalnie w punktach medycznych Ośrodków. W szczególnych przypadkach cudzoziemcy kierowani są do specjalistycznych poradni opieki psychologicznej lub psychiatrycznej.

Leczenie szpitalne

W sytuacjach uzasadniających leczenie w trybie stacjonarnym, na podstawie skierowania potwierdzonego w punkcie medycznym Ośrodka, chorzy mogą skorzystać z leczenia szpitalnego w podmiotach związanych kontraktem z Narodowym Funduszem  Zdrowia lub Petra Medica Sp. z o.o. W sytuacjach zagrożenia życia pomocy udzielają jednostki działające w ramach państwowego systemu ratownictwa medycznego.

Rehabilitacja

Rehabilitacja jest finansowana przez Urząd ds. Cudzoziemców w oparciu o opinię lekarza specjalisty co do jej zasadności zakresu, czasu trwania i ilości zabiegów. Realizacja świadczeń rehabilitacyjnych w wybranym przez Cudzoziemca podmiocie leczniczym wymaga uzyskania zgody na pokrycie kosztów z Departamentu Pomocy Socjalnej UDsC.  

Udostęnianie dokumentacji medycznej 

Dokumentacja medyczna w postaci kopi wyciągów, odpisów lub kopi wykonywanych na nośnikach elektornicznych dla cudzoziemców jest udostęniana bezpłatnie

 

Opis procesu realizacji świadczeń

  1. W przypadku problemów zdrowotnych chory zgłasza się do Punktu Medycznego działającego przy najbliższym Ośrodku dla Cudzoziemców lub umawia wizytę w placówce współpracującej pod numerem infolinii (22) 112 02 06.
  2. Podstawą do realizacji świadczenia specjalistycznego jest skierowanie wystawione w Punkcie Medycznym lub (w przypadku skierowania wystawionego poza Ośrodkiem) tam autoryzowane.
  3. W celu autoryzacji skierowania należy zgłosić się do Punktu Medycznego Ośrodka lub zadzwonić na numer  infolinii (22) 112 02 06.
  4. Pielęgniarka lub pracownik infolinii ustali miejsce i termin realizacji świadczenia, udzieli informacji, do której placówki należy się udać oraz jak przygotować do wizyty.
  5. W przypadkach nagłego zagrożenia zdrowia i życia należy udać się do najbliższego szpitala na Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Infolinia dla Cudzoziemców:

(czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16)

(22) 112 0 206

kontakt@petramedica.pl

Koordynacja projektu opieki medycznej dla Cudzoziemców:

Milena Kościeszyńska

tel.  535 872 889   fax. (22) 740 00 20

milena.koscieszynska@petramedica.pl

Z-ca Koordynatora Świadczeń Medycznych dla Cudzoziemców:

Agnieszka Paduch

tel. 535 872 889

agnieszka.paduch@petramedica.pl

Formularz kontaktowy / Contact form:

rezerwacja wizyt, informacja medyczna, szybki kontakt

Infolinia, zadzwoń:

+48 22 740 20 20